ankara escort ankara escort antalya escort
ankara escort
1xbet supertotobet
zenci porno seks hikayeleri bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan izmit escort bayan
türbanlı porno porno porno hikayeleri bodrum escort bodrum escort bodrum escort izmit escort

1xbet giriş

Bugun...
TRAFİK İŞARET LEVHALARI, OMEGA DİREK VE CTP SATIN ALINACAKTIR


  DETAYLAR


  AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Normal Galvanizli Sactan İmal Edilmiş Standart Trafik İşaret Levhaları, Galvanizli Profil Omega Direği, Reflektif ve Banket Sınırlayıcı CTP Yol Kenar Dikmesi Malzemeleri (Çakım ve Montajı Dahil) Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası              :2019/457376

  1-İdarenin

  a) Adresi                                 : Yunus Emre Mah. 15.Bulvar no:2 68200 MERKEZ/AKSARAY

  b) Telefon ve faks numarası   : 3822153695 - 3822153698

  c) Elektronik Posta Adresi                  : 68ozelidare@icisleri.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı       : 2350 adet T Grubu Trafik levhası, 5000 adet CTP Yol Kenar Dikmesi, 1700 adet Galvanizli Profil Omega Direği, 5000 Adet CTP Montajı, 3900 Adet Omega Direk Montajı, 200 Adet Demontajı, 4000 Adet Trafik İşaret Levhası Montajı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri  : Aksaray İl Özel İdaresi deposu ve köy yollarında direklerin çakılacağı yerler idare tarafından belirlenecektir.

  c) Teslim tarihi            : İhale dokümanı eki listede belirtilen levhaların, omega direklerin montajı ve demontajı sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde teslim edilerek bitirilecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer         : Aksaray İl Özel İdaresi Yunusemre Mahallesi 15.Bulvar No : 2 68200 / AKSARAY

  b) Tarihi ve saati         : 22.10.2019 - 14:00

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.: Kamu veya özel sektöre Trafik işaret levhası, levha direği ve CTP montajlı, montajsız malzeme teminleri.

   5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Yunus Emre Mah. 15. Bulvar No:2 68200 AKSARAY) adresinden satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaray İl Özel İdaresi Yunusemre Mahallesi 15.Bulvar No : 2 68200 / AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN SAHİBİ
 • İlan Sahibi: http://aksaraypostagazetesi.com
 • İl: Aksaray
 • İlce: MERKEZ
İLAN BİLGİLERİ
 • İlan No: 163
 • Kategori: RESMİ İLAN
 • İl: Aksaray İlçe: MERKEZ
İLAN KATEGORİLERİ
YUKARI