Aksaray Posta Gazetesi, Bilal Bölükbaş
Bugun...
KADIN AKTİVİTE MERKEZİ TEFRİŞAT MALZEMESİ


  DETAYLAR


  KADIN AKTİVİTE MERKEZİ TEFRİŞAT MALZEMESİ

  AKSARAY BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYALİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   

  Kadın Aktivite Merkezi Tefrişat Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası  :           2019/338139

  1-İdarenin

  a) Adresi         :           MEHMET ALTINSOY BANKALAR 58 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

  b) Telefon ve faks numarası   :           3822135492 - 3822136884

  c) Elektronik Posta Adresi      :           kultur@aksaray.bel.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı       :           19 Kısım Tefrişat malzemesi Alımı ( masa, sandalye, Klima, Buzdolabı vb.)

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri  :           Aksaray Belediyesi - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Toki kadın Aktivite Merkezi

  c) Teslim tarihi            :           İdarece sipariş çekilmesine müteakip 10 gün içerisinde kurulum dahil teslim işlemi yapılacaktır

   

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer         :           AKSARAY BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS SALONU

  b) Tarihi ve saati         :           25.07.2019 - 10:30

   

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İstekli, teklif sunacağı tüm kısımlar için kataloğ veya broşür sunacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSARAY BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN SAHİBİ
 • İlan Sahibi: http://aksaraypostagazetesi.com
 • İl: Aksaray
 • İlce: MERKEZ
İLAN BİLGİLERİ
 • İlan No: 146
 • Kategori: RESMİ İLAN
 • İl: Aksaray İlçe: MERKEZ
İLAN KATEGORİLERİ
YUKARI