ankara escort ankara escort antalya escort
ankara escort
1xbet supertotobet
zenci porno seks hikayeleri bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan izmit escort bayan
türbanlı porno porno porno hikayeleri bodrum escort bodrum escort bodrum escort izmit escort

1xbet giriş

Bugun...
C20 BASINÇ DAYANIMLI POMPALI HAZIR BETON


  DETAYLAR


  C20 BASINÇ DAYANIMLI POMPALI HAZIR BETON

  AKSARAY SULTANHANI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   

  C20 BASINÇ DAYANIMLI POMPALI HAZIR BETON alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası  :           2019/254734

  1-İdarenin

  a) Adresi         :           ZAFER MAHALLESI SEHIT MURAT CADDESI NO:1 68190 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

  b) Telefon ve faks numarası   :           3822422005 - 3822422806

  c) Elektronik Posta Adresi      :           sultanhani_belediyesi@hotmail.com

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı       :           500 M3 C20 BASINÇ DAYANIMLI POMPALI HAZIR BETON

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yerleri          :           SULTANHANI İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İDARENİN GÖSTERECEĞİ YERLER

  c) Teslim tarihi            :           sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde

   

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer         :           SULTANHANI BELEDİYESİ MECLİS SALONU ZAFER MAHALLESI SEHIT MURAT CADDESI NO:1 KAT:2 SULTANHANI /AKSARAY

  b) Tarihi ve saati         :           11.06.2019 - 10:00

   

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

  İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

  A) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

  B) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

  C)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

  şartlarından birini sağlamak zorundadır.

  4.3.2.

  4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

  TS EN 206-1 standartını sağlamak zorundadır

   

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

   

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

   

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı SULTANHANI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZAFER MAH.ŞEHİT MURAT CAD.NO:1 SULTANHANI/AKSARAY adresinden satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

   

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SULTANHANI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZAFER MAHALLESI SEHIT MURAT CADDESI NO:1 SULTANHANI/AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLAN SAHİBİ
 • İlan Sahibi: http://aksaraypostagazetesi.com
 • İl: Aksaray
 • İlce: MERKEZ
İLAN BİLGİLERİ
 • İlan No: 133
 • Kategori: RESMİ İLAN
 • İl: Aksaray İlçe: MERKEZ
İLAN KATEGORİLERİ
YUKARI