ankara escort ankara escort antalya escort
ankara escort
1xbet supertotobet
zenci porno seks hikayeleri bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan izmit escort bayan
türbanlı porno porno porno hikayeleri bodrum escort bodrum escort bodrum escort izmit escort

1xbet giriş

Bugun...
AKSARAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


  DETAYLAR


  2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 180 İŞ GÜNÜ ÖĞRENCİ TAŞITTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası  :           2019/209552

  1-İdarenin

  a) Adresi         :           Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

  b) Telefon ve faks numarası   :           3822136840 - 3822136814

  c) Elektronik Posta Adresi      :           aksaraymem@meb.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi   :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı       :           2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 180 İŞ GÜNÜ İLKOKUL ORTAOKUL ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer         :           Aksaray Valiliği Toplantı Salonu

  c) Süresi          :           İşe başlama tarihi 16.09.2019, işin bitiş tarihi 12.06.2020

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer         :           Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Valilik Binası Toplantı Salonu

  b) Tarihi ve saati         :           26.06.2019 - 09:30

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.

  Her türlü personel ve öğrenci taşıma işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Bürosu adresinden satın alınabilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Valilik Binası Kat :4 AKSARAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13.Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİMİ SAĞLANAN İLKOKUL-ORTAOKULU  YERLEŞİM YERİ GÜZERGAH VE  MESAFE BELİRLEME TUTANAĞI  
  SIRA NO TAŞIMA MERKEZİ  OKULUN ADI SIRA NO ÖĞRENCİSİ TAŞINAN
  YERLEŞİM YERİ ADI
  ÖĞRENCİ SAYISI ARAÇ KOLTUK SAYISI MESAFE (KM)   
  1 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 1 Bostanlık-Aşağı-Yukarı Cerit 17 17+1 24  
  2 Yukarı Sapmaz 21 21+1 5  
  3 Aşağı Sapmaz-1. Hat 20 20+1 5  
  4 Aşağı Sapmaz-2. Hat 21 21+1 5  
  2 Acıpınar İlkokulu/Ortaokulu 5 Baymış  26 26+1 10  
  3 Akçakent İskanevleri İlkokulu 6 Gidiriş-Yenikent (Tökevlek) Mevkii 15 15+1 6  
  4 Akçakent İskanevleri Ortaokulu 7 Gidiriş-Yenikent (Tökevlek) Mevkii 22 22+1 6  
  8 Akçakent Hürriyet 18 18+1 10  
  5 Akin İlkokulu 9 Ekecikyeniköy-Ekeciktolu 25 25+1 12  
  6 Akin İlkokulu/Ortaokulu 10 Sağırkaraca (Ceran) 17 17+1 12  
  7 Akin Ortaokulu 11 Ekecikyeniköy 17 17+1 12  
  12 Ekecikyeniköy-Ekeciktolu 21 21+1 12  
  13 Yağan 18 18+1 11  
  8 Alayhan Şehit Yıldırım Aras İlkokulu/Ortaokulu 14 Babakonağı-Karakova-Bayındır 28 28+1 14  
  9 Altınkaya İlkokulu/Ortaokulu 15 İğdeli-Karapınar-Çokyatan-Asma 8 14+1 15  
  16 Halvay-K.Güve 19 19+1 14  
  17 Ömersala-Tepeköy-Peçenek
  Porsuk-H.İsa-B.Güve
  21 21+1 21  
  10 Aratol İlkokulu 18 Ulukışlatolu-Ataköy 13 14+1 9  
  11 Aratol Ortaokulu 19 Ulukışlatolu-Ataköy 26 26+1 9  
  20 Selecikösetolu-1 24 24+1 4  
  21 Selecikösetolu-2 24 24+1 4  
  22 Kazıcıktolu 25 25+1 4  
  12 Armutlu İlkokulu/Ortaokulu 23 Killik-Dokuz-Döllük-İnceoba 10 14+1 28  
  13 Çavdarlılar İlkokulu/Ortaokulu 24 Edek Yaylası-Bektaş Deresi 4 14+1 8  
  14 Çekiçler İlkokulu 25 Koyak-Karaçayır-Salmanlı 7 14+1 20  
  26 Ekecik Şeyhler-Cankıllı 17 17+1 8  
  27 Ekecik Gödeler 13 14+1 7  
  15 Çekiçler Ortaokulu 28 Taptuk Emre 12 14+1 10  
  29 Koyak-Karaçayır-Salmanlı 20 20+1 20  
  30 Yanyurt-Borucu-1 18 18+1 8  
  31 Yanyurt-Borucu-2 17 17+1 8  
  32 Borucu 17 17+1 5  
  33 Ekecik Gödeler 17 17+1 7  
  34 Ekecik Şeyhler-Cankıllı 18 18+1 8  
  16 Doğantarla İlkokulu 35 Suüstü Çeltek 8 14+1 8  
  17 Gençosman Köyü İlkokulu/Ortaokulu 36 Ağzıkarahan  25 25+1 7  
  18 Güller Ceylan Acar İlkokulu/ Ortaokulu 37 Gültepe 18 18+1 12  
  19 Helvadere Atatürk İlkokulu 38 Kışla-Y.Afetevleri-Kalealtı 25 25+1 8  
  39 İncesu 19 19+1 8  
  20 Helvadere Atatürk Ortaokulu 40 Kışla-Kalealtı  28 28+1 8  
  41 İncesu-Kiliseli-Bandıra 15 15+1 8  
  42 Afetevleri-1 18 18+1 4  
  43 Afetevleri-2 18 18+1 4  
  21 İncesu İlkokulu/Ortaokulu 44 Hüyük-Porsuk 6 14+1 7  
  45 K.Kılavuz-Mollalar-E.Acar-Kuddusi-Veli Kal. 10 14+1 10  
  46 B.Argaç-Aziz-Kara Tahir-Kemal-Recep Balkır-Yüksel 9 14+1 10  
  22 Kalebalta Ortaokulu 47 K.Pörnekler-Sarıağıl  28 28+1 4  
  23 Karataş Ortaokulu 48 Bağlı-1 20 20+1 3  
  49 Bağlı-2 20 20+1 3  
  24 Nurgöz İlkokulu 50 Nurgöz Yaylası (İlkokul) 16 16+1 5  
  51 Boyalı Köyü (İlkokul) 20 20+1 8  
  52 Fatmauşağı-Macarlı-Çolaknebi 24 24+1 10  
  25 Nurgöz Ortaokulu 53 Nurgöz Yaylası (Ortaokul) 19 19+1 5  
  54 Boyalı Köyü (Ortaokul) 21 21+1 8  
  55 Fatmauşağı-Macarlı-Çolaknebi 25 25+1 10  
  26 Oğuzata İlkokulu 56 Yukarı Dikmen (İlkokul) 24 24+1 5  
  27 Oğuzata Ortaokulu 57 Yukarı Dikmen (Ortaokul) 21 21+1 5  
  28 Taşpınar İlkokulu/Ortaokulu 58 Kırtıllı-Sümrü-Hüyük-Güvercinlik-Killik 12 14+1 20  
  29 Tatlıca Şehit Ünal Demir İlkokulu/Ortaokulu 59 Karakuyu-Susadı 23 23+1 11  
  30 Topakkaya Şehit Erdal Akbulut Ortaokulu 60 Çimeliyeniköy-1 19 19+1 5  
  61 Çimeliyeniköy-2 19 19+1 5  
  31 Yalnızceviz Ortaokulu 62 Göksugüzel-1 17 17+1 4  
  63 Göksugüzel-2 17 17+1 4  
  64 Gökçe 25 25+1 11  
  65 Bebek-1 25 25+1 10  
  66 Bebek-2 25 25+1 10  
  32 Yenikent İlkokulu 67 Cülle 17 17+1 8  
  68 Hacıhasanlı 15 15+1 6  
  33 Yenikent Şehit Recep İnce Ortaokulu 69 Akhan-1 17 17+1 6  
  70 Akhan-2 17 17+1 6  
  71 Cülle-H.Hasanlı-Serdar 21 21+1 8  
  34 Yeşilova İbrahim Etem Baysal Ortaokulu 72 Hatipağatolu-1 21 21+1 9  
  73 Hatipağatolu-2 21 21+1 9  
  74 Darıhüyük 10 14+1 6  

   

İLAN SAHİBİ
 • İlan Sahibi: http://aksaraypostagazetesi.com
 • İl: Aksaray
 • İlce: merkez
İLAN BİLGİLERİ
 • İlan No: 125
 • Kategori: RESMİ İLAN
 • İl: Aksaray İlçe: merkez
İLAN KATEGORİLERİ
YUKARI