ankara escort ankara escort antalya escort
ankara escort
1xbet supertotobet
zenci porno seks hikayeleri bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan bodrum escort bayan izmit escort bayan
türbanlı porno porno porno hikayeleri bodrum escort bodrum escort bodrum escort izmit escort
Bugun...
2 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ


  DETAYLAR


  2 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

  2 Kalem Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası :           2019/391960

  1-İdarenin

  a) Adresi         :           Yeni Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 AKSARAY MERKEZ/AKSARAY

  b) Telefon ve faks numarası   :           3825022000 - 3825022029

  c) Elektronik Posta Adresi     :           aksaraydhst5@saglik.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı      :           2 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı (Tuvalet Kağıdı ve Hareketli Havlu Kağıdı)

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri  :           Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu

  c) Teslim tarihi            :           İdarenin siparişine müteakip yüklenici 15 takvim günü içerisinde sipariş miktarı kadar malzemeleri teslim edecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer        :           Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 - AKSARAY MERKEZ / AKSARAY

  b) Tarihi ve saati         :           28.08.2019 – 14:00

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1.

  4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

  Ürünler TSE belgeli olmalıdır.

  4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  İstekliler ihale öncesi numunelerini idareye teslim edecektir. Numune teslim tutanaklarını teklif dosyalarında bulunduracaklardır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:

  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sanayi Mahallesi 92. Tacin Caddesi No:1 68200 - AKSARAY MERKEZ / AKSARAY "Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi" adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN SAHİBİ
 • İlan Sahibi: http://aksaraypostagazetesi.com
 • İl: Aksaray
 • İlce: MERKEZ
İLAN BİLGİLERİ
 • İlan No: 155
 • Kategori: RESMİ İLAN
 • İl: Aksaray İlçe: MERKEZ
İLAN KATEGORİLERİ
YUKARI